Oprocentowanie oraz cena emisyjna

Oprocentowanie oraz cena emisyjna

Coraz bardziej popularnym sposobem, w który ludzie lokują swoje środki pieniężne są obligacje. Istnieją trzy sposoby, dzięki którym możliwe jest uzyskanie zysku. Inwestor może uzyskiwać przychody z odsetek lub dyskonta oraz z odsetek. Ponadto, można uzyskać zysk kapitałowy dzięki różnicy między cenami sprzedaży oraz kupna obligacji oraz między ceną wykupu oraz wartością nominalną. Wysokość pieniędzy jaka jest wypłacana osobie, która ma obligację, zależy od oprocentowania obligacji. Obligacja może być zerokuponowa, wtedy nie jest ona w ogóle oprocentowana i nie dochodzi do wypłaty odsetek, a jej wykupienie odbywa się po cenie wartości nominalnej. Obligacja może również mieć zmienne oprocentowanie, wtedy to oprocentowanie ulega zmianie w wyszczególnionych terminach odsetkowych.

Inny typ obligacji, to posiadająca stałe oprocentowanie. Jej oprocentowanie w tym momencie, nie ulega zmianie aż do czasu wykupienia. Ostatni typ obligacji, to obligacja indeksowana, która odznacza się zmiennym oprocentowaniem, jednak odnosimy się w tym przypadku do inflacji. Oprócz oprocentowania obligacji, obligacje dzielą się pod kątem wysokości ceny emisyjnej. Jeżeli cena sprzedaży jest niższa od wartości nominalnej, to mówimy, że obligacje sprzedawane są z dyskontem. Jeżeli cena jest wyższa od wartości nominalnej, to mamy do czynienia z obligacjami sprzedawanymi z premią. Gdy dokonamy sprzedaży obligacji równej cenie nominalnej, to obligacje nazywają się po prostu – sprzedawanymi po cenie nominalnej.

.